Warunki biznesowe

Ogólne warunki sklepu internetowego firmy Liftor s.r.o. dostępnego na www.liftor.pl 

 

Identyfikacja operatora - sprzedawcy 

Operatorem sklepu elektronicznego na www.liftor.pl i jednocześnie sprzedawcą dla celów niniejszych ogólnych warunków handlowych (zwanych dalej "OWH") jest firma Liftor s.r.o., ID 8632197, numer VAT: CZ08632197, z siedzibą Pod Vinicemi 931/2, Severní Předměstí, 301 00 Pilzno, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Pilźnie, sekcja C, wstaw 29637

(zwana dalej „Sprzedawcą”).

Dane kontaktowe Sprzedawcy to:

E-mail: info@liftor.pl

Telefon: 0048 221 531 953 - dalej również Numer kontaktowy

Sprzedawca jest płatnikiem VAT.

Sprzedawca zobowiązuje się odpowiadać na korespondencję e-mail od kupującego bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od daty otrzymania wiadomości e-mail.

Adres siedziby firmy: Na Roudné 1162/76, Plzeň, 30100.

 

Informacje o sprzedanym towarze, wymaganiach oferty i treści umowy kupna 

Dane dotyczące sprzedanego towaru i ceny w sklepie internetowym www.liftor.pl są wiążące, z wyjątkiem oczywistego błędu.

W związku z ciągłym przemieszczaniem się towaru na magazynie sprzedawca nie udziela informacji o aktualnej dostępności towaru w sklepie internetowym lub w przypadku podania takiej informacji może ona nie odpowiadać stanowi faktycznemu w momencie wysyłania zamówienia do kupującego. Na podstawie każdego zamówienia kupującego sprzedawca bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty wysłania zamówienia, potwierdzi kupującemu dostępność towaru i gotowość do dostarczenia towaru kupującemu. Towar może być czasowo lub trwale niedostępny u producenta lub dystrybutora, w takim przypadku sprzedawca informuje kupującego bez zbędnej zwłoki o obiektywnej niemożności dostarczenia towaru. Jeśli kupujący wyraźnie tego zażąda, sprzedawca przekaże kupującemu informację o dostępności towaru, gdy tylko otrzyma tę informację od swojego partnera umownego.

Towary, w przypadku których podana została wyraźna informacja o braku towaru na magazynie („czasowo niedostępny” lub informacja o podobnym znaczeniu), nie mogą być przedmiotem umowy kupna z terminem wykonania bez zbędnej zwłoki. W takim przypadku wysłane przez Kupującego zamówienie jest wyrazem zainteresowania kupującego informacją o przyszłej dostępności towaru.

Zdjęcia pokazane na stronie sklepu jedynie ilustrują sprzedawane towary, z wyjątkami opisanymi w treści oferty.

Ceny zawierają wszystkie podatki (np. VAT) i opłaty (np. Opłata za odbiór sprzętu elektrycznego z gospodarstw domowych), z wyjątkiem kosztów dostawy towarów, które są określone w części niniejszych OWH „Sposoby dostawy towaru, transport”. Jeżeli kupujący zdecyduje się na zakup towaru na raty, cena towaru nie ulega zmianie, ale oprócz ceny towaru kupujący zobowiązuje się zapłacić osobie trzeciej innej niż sprzedający cenę za świadczenie usług finansowych zgodnie z częścią niniejszych OWH „Zakup na raty”.

Informacje o możliwych sposobach płatności znajdują się w punkcie „Sposoby płatności za towar” niniejszych OWS. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat w zależności od sposobu płatności, nie ma to wpływu na wymóg zapłaty za dostawę towarów, w przypadku gdy płatność ta jest wyraźnie określona i wymagana, ani na koszty transakcji płatniczych (opłaty bankowe itp.), które są częścią stosunku umownego między kupującym a stronami trzecimi.

Prezentacja towaru na stronie internetowej sprzedawcy www.liftor.pl jest, zgodnie z obowiązującymi przepisami, propozycją zawarcia umowy. Wyjątki są określone w warunkach określonych w tym artykule. Do zawarcia umowy kupna-sprzedaży dochodzi wtedy, gdy sprzedający otrzyma kompletne i bardzo konkretne zamówienie kupującego jako wyraz woli kupującego zawarcia umowy kupna, pod warunkiem, że zawarcie umowy kupna nie jest sprzeczne z prawem, ustaleniami umownymi sprzedającego i kupującego lub postanowieniami niniejszych OWH. W szczególności umowa kupna nie zostanie zawarta w przypadku, gdy kupujący zamawia towary oznaczone jako „czasowo niedostępne” lub opatrzone informacją o podobnym znaczeniu, towary, których sprzedawca obiektywnie nie jest w stanie dostarczyć, o czym sprzedawca jest zobowiązany poinformować kupującego bez zbędnej zwłoki po złożeniu zamówienia, jeżeli kupujący poda w zamówieniu dane, które są w sposób oczywisty nieprawidłowe, nieprawdziwe, nieokreślone lub w inny sposób uniemożliwiają lub znacząco utrudniają interpretację wyrażenia woli kupującego.

Przyjęcie oferty ze zmianą lub odstępstwem nie jest równoznaczne z przyjęciem oferty. Potwierdzenie treści umowy zawartej w formie innej niż pisemna, wykazujące odstępstwa od faktycznie uzgodnionej treści umowy, nie ma skutku prawnego. Akceptacja niezamówionego świadczenia przez kupującego nie oznacza przyjęcia oferty.

Na podstawie oferty przedstawionej w sklepie internetowym pod adresem www.liftor.pl istnieje możliwość zamówienia towaru drogą mailową (tj. E-mailową) lub telefonicznie.

W przypadku komunikacji e-mail, wiadomość e-mail wysłana przez kupującego jest propozycją zawarcia umowy ze sprzedającym. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zapytania potwierdzi kupującemu otrzymanie zamówienia pocztą elektroniczną. Umowa zostaje zawarta, gdy sprzedawca zaakceptuje prośbę kupującego i wyśle ​​kupującemu wiadomość e-mail potwierdzającą zawarcie umowy (nie zaś potwierdzenie otrzymania zapytania).

W przypadku komunikacji telefonicznej do zawarcia umowy dochodzi z chwilą akceptacji przez Sprzedawcę telefonicznej prośby Kupującego i przesłania Kupującemu wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie umowy.

 

Sposoby płatności za towar

Sprzedawca umożliwia uiszczenie ceny zakupu towaru oraz wszelkich innych płatności w następujący sposób:

Płatność z góry przelewem bezgotówkowym na rachunek bankowy Sprzedawcy nr konta  

38 1050 1908 1000 0090 3243 7510 i IBAN: PL38 1050 1908 1000 0090 3243 7510. Numer zamówienia służy kupującemu jako tytuł płatności, który znajdzie również w e-mailu potwierdzającym po utworzeniu zamówienia.

Płatność gotówką przy odbiorze towaru w biurze w Pilźnie, Na Roudné 1162/76. Warunkiem skorzystania z tej formy płatności jest wcześniejszy kontakt (mailowy lub telefoniczny) ze sprzedającym, w którym poinformuje on kupującego, że towar jest gotowy do odbioru. Godziny pracy zakładu to dni robocze od 9:00 do 16:00. W siedzibie sprzedawcy za towar można zapłacić tylko gotówką. Na terenie obiektu nie ma terminala płatniczego, który umożliwia płatność kartą kredytową.

Płatność gotówką przy odbiorze towaru - tzw. za pobraniem. Cena za usługę za pobraniem, którą uiszcza kupujący, wyświetlana jest kupującemu na stronie internetowej sprzedawcy przed złożeniem zamówienia, a kupujący wyraża zgodę na wysokość opłaty za tę usługę wybierając sposób dostawy. Cena za pobraniem jest wyższa od ceny zakupu towaru. Usługa płatności za pobraniem jest świadczona na rzecz sprzedawcy przez osoby trzecie (np. Česká pošta, s.p. lub inne, których specyfikacje są wyświetlane kupującemu na stronie internetowej sprzedawcy).

Płatność bezgotówkowa za pośrednictwem usługi płatności internetowej GP. Warunkiem skorzystania z tej metody płatności jest zawarcie stosunku umownego pomiędzy kupującym a GP webpay s.r.o. (Global Payments Europe s.r.o., V Olšinách 80/626, 100 00 Praga 10), Republika Czeska IČO: 27088936, DIČ: CZ27088936 Sąd w Pradze, sekcja C, pozycja 95419. Firma ta to inna osoba niż sprzedający. Jest to płatność online za pomocą karty kredytowej umożliwiającej dokonywanie płatności w Internecie lub ekspresowa płatność za pośrednictwem bankowości internetowej. Po potwierdzeniu zamówienia towaru przez sprzedającego, kupujący zostaje przekierowany na stronę bramki płatności internetowych GP (strona w domenie http://www.gpwebpay.cz/ lub inna strona firmy GP webpay s.r.o.), gdzie Kupujący dokonuje płatności. Usługa płatności internetowej GP jest świadczona zarówno na rzecz sprzedającego, jak i kupującego w celu uregulowania płatności ceny zakupu przez osobę trzecią, a mianowicie płatności internetowej GP. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg lub realizację transakcji płatniczej za pośrednictwem tej usługi, ta usługa jest świadczona kupującemu na podstawie umowy z GP webpay s.r.o.

Koszty opłat bankowych lub podobnych opłat ponosi w każdym przypadku kupujący zgodnie ze stosunkiem umownym między kupującym a stronami trzecimi (bankiem lub inną instytucją) świadczącymi usługi bankowe lub podobne.

 

Sposoby dostawy towaru, transport

Sprzedawca dostarczy towar kupującemu bez zbędnej zwłoki, zwykle w ciągu jednego do ośmiu dni roboczych od dnia zawarcia umowy i ewentualnie spełnienia innych warunków dostawy towarów, jeśli zostało to uzgodnione (np. Wpłata zadatku, w przypadku gdy sprzedawca wymaga wpłaty). Towar dostarczany jest w sposób i na miejsce zgodne z zawartą umową kupna.

Sprzedawca zapewnia lub pośredniczy w następujących sposobach dostawy towarów:

(i) odbiór osobisty

(ii) transport usługą transportową UPS

Zawierając umowę kupna zgodnie z niniejszymi OWH, kupujący potwierdza, że ​​zapoznał się szczegółowo z warunkami sposobu dostawy towaru, który wybrał. Poszczególne sposoby dostawy towaru oferowane są kupującemu w zależności od aktualnej dostępności poszczególnych usług w zakresie pojemności, odległości przejazdu i innych parametrów.

Towar dostarczamy bezpłatnie za pośrednictwem UPS .

Szczegółowe warunki oferowanych sposobów dostawy towarów dostępne są pod poniższymi linkami:

UPS: https://www.ups.com/assets/resources/media/cs_CZ/terms_carriage_cz.pdf

Wraz z towarem sprzedawca dostarcza kupującemu dokumenty dotyczące towaru, w szczególności dokument podatkowy.

Przy dostawie towaru kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności przewoźnika lub pracownika odpowiedzialnego za dostarczenie towaru stanu przesyłki, ilości paczek, kompletności paczki, uszkodzenia pudełka itp. Jeżeli kupujący otrzyma od przewoźnika lub sprzedawcy widocznie uszkodzoną przesyłkę, zobowiązany jest do niezwłocznego opisania szkody w pisemnym protokole zdawczym podpisanym przez przewoźnika lub pracownika odpowiedzialnego za dostawę towaru. Kupujący jest zobowiązany powiadomić sprzedającego o otrzymaniu widocznie uszkodzonej przesyłki bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż pięć dni po otrzymaniu przesyłki, pisemnie lub elektronicznie na adres e-mail sprzedawcy info@liftor.pl. Dodatkowa reklamacja z tytułu uszkodzeń zewnętrznych przesyłki nie pozbawia kupującego prawa do reklamacji towaru, jednak sprzedający ma prawo niezwłocznie odrzucić takie roszczenie jako bezzasadne, jeżeli uzna, że ​​przesyłka została dostarczona kupującemu i że nie stanowi naruszenia umowy.

Jeżeli kupujący nie odbierze towaru w uzgodnionym terminie, naruszając swoje zobowiązanie, zalega z płatnością. Sprzedający jest uprawniony, po wyraźnym powiadomieniu Kupującego pocztą elektroniczną i wyznaczeniu mu nowego rozsądnego terminu na przejęcie towarów, do późniejszej sprzedaży towarów. Sprzedający jest uprawniony do potrącenia kosztów składowania i nieudanej dostawy towaru kupującemu z wpływów ze sprzedaży towaru z powodu braku współpracy kupującego.

 

 

Anulowanie zamówienia, odstąpienie od umowy

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy ze sprzedawcą w terminie 30 dni od daty otrzymania towaru. W przypadku dostawy w częściach termin rozpoczyna się od dnia otrzymania ostatniej części towaru. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeszcze przed dostawą towaru.

Okres odstąpienia ma na celu umożliwienie kupującemu szczegółowego zapoznania się z właściwościami i funkcjonalnością towaru. Sprzedawca wyraźnie ostrzega kupującego, że nie zgadza się na to, aby kupujący aktywnie korzystał z towarów w okresie odstąpienia z zamiarem zwrotu towarów, a tym samym wzbogacił się, korzystając z towarów na koszt sprzedawcy. Sprzedawca uważa takie postępowanie za nieuczciwe, tj. sprzeczne z przepisami Kodeksu Cywilnego i podejmie przeciwko niemu kroki prawne.

Odstąpienie od umowy w formie pisemnej zostanie wysłane przez kupującego do sprzedawcy listem lub przekazane w miejscu świadczenia usługi w Pilźnie, Na Roudné 1162/76 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem kontaktowym. Kupujący nie jest zobowiązany do podania przyczyny odstąpienia od umowy. Sprzedawca prosi jednak kupującego o wskazanie przyczyny odstąpienia od umowy w przypadku, gdy w takim przypadku sprzedawca będzie mógł zaproponować kupującemu inny towar zgodny z wymogami i będzie mógł podjąć kroki w celu usprawnienia swoich wewnętrznych procesów. W dokumencie, na podstawie którego kupujący odstępuje od umowy, kupujący podaje datę sprzedaży towaru, numer umowy lub dokumentu sprzedaży, dane bankowe oraz wybrany sposób zwrotu towaru. Sprzedający udostępnia na swojej stronie internetowej www.liftor.cz/odstoupeni bezpłatny formularz do odstąpienia od umowy zgodnie z rządowym rozporządzeniem 363/2013 Dz. U. Rcz (dostępny TUTAJ) i zaleca kupującemu skorzystanie z tego formularza w przypadku odstąpienia od umowy.

Kupujący jest zobowiązany do wysłania lub wydania sprzedawcy bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od odstąpienia od umowy, otrzymanego od sprzedawcy towaru. Kupujący zobowiązuje się do zwrotu towaru w stanie nieużywanym, nieuszkodzonym, kompletnym, ze wszystkimi częściami i akcesoriami oraz w oryginalnym opakowaniu, jeśli obiektywnie to możliwe. Jeżeli zwracany towar zostanie uszkodzony w wyniku naruszenia obowiązków kupującego, sprzedawca ma prawo żądać od kupującego odszkodowania za zmniejszenie wartości towaru i potrącenia go ze zwracanej kwoty. W przypadku uszkodzenia blatu Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru o kwotę odpowiadającą cenie zakupu w związku z niemożliwością sprzedaży towaru.

Konsument nie może odstąpić od umowy dostawy towarów, które zostały zmodyfikowane według woli konsumenta lub dla jego osoby.

Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić kupującemu kwotę odpowiadającą cenie towaru i zapłaconym kosztom jego dostawy w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, w taki sam sposób, w jaki sprzedający otrzymał od kupującego zapłatę. Jeżeli sprzedawca oferuje kilka możliwości w ramach sposobu dostawy towaru, jest on zobowiązany do zwrócenia kupującemu kosztów najtańszego z nich.

Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, jest on zobowiązany do zwrotu towarów związanych z kupującym lub prezentów od osób trzecich związanych z działalnością kupującego, w tym wszystkiego, o co kupujący bezzasadnie się wzbogacił. Jeżeli wydanie przedmiotu bezpodstawnego wzbogacenia nie jest możliwe, sprzedającemu przysługuje odszkodowanie pieniężne w wysokości zwykłej ceny. Do darowizn nie mają zastosowania przepisy dotyczące ochrony konsumentów lub praw konsumentów.

 

Prawa i obowiązki z tytułu wadliwego wykonania, postępowanie reklamacyjne

Jakość przy odbiorze (dawniej Zgodność z umową kupna; ta część OWH opisuje postępowanie w przypadku, gdy towar ma wady już przy odbiorze): Jeżeli przyjęty towar ma wady określone przez prawo (np. towar nie ma właściwości opisanych przez sprzedawcę, nie nadaje się do zwykłego lub uzgodnionego celu, nie jest kompletny, nie odpowiada jego ilości, wymiarom, wadze itp.), są to wady towaru, za które odpowiada sprzedawca.

Kupujący może żądać od sprzedającego, nie później niż dwa lata od otrzymania towaru na jego żądanie, prawa do bezpłatnego usunięcia wady lub rozsądnej obniżki ceny towaru; jeżeli nie jest to nieproporcjonalne do charakteru wady, można zastosować wymóg dostarczenia nowej rzeczy bez wad lub nowego komponentu bez wad, jeżeli wada dotyczy tylko tej części. W przypadku stwierdzenia, że ​​naprawa lub wymiana towaru nie jest możliwa, kupujący może odstąpić od umowy i żądać zwrotu ceny zakupu.

Sprzedawca nie zaspokoi roszczenia kupującego, jeśli zostanie udowodnione, że kupujący wiedział o wadzie towaru przed odebraniem lub sam ją spowodował.

W przypadku sprzedanych towarów używanych sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady odpowiadające stopniowi poprzedniego użytkowania lub zużycia. W przypadku rzeczy sprzedawanych po niższej cenie sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady, za które została uzgodniona niższa cena. Zamiast prawa do wymiany towaru, kupującemu przysługuje w takich przypadkach rozsądny rabat od ceny towaru. O tym, że towar jest sprzedawany jako używany, zużyty lub z wadą, dla której uzgodniono niższą cenę, sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania kupującego w możliwy do zweryfikowania sposób zawsze przed zawarciem umowy, zwykle poprzez widoczne przedstawienie tego faktu w witrynie sprzedawcy.

Ustawowe prawa z tytułu wad (w tej części OWU opisano postępowanie w przypadku, gdy towar nie jest już wadliwy przy odbiorze): Sprzedawca odpowiada za wady powstałe po otrzymaniu towaru w ciągu 24 miesięcy gwarancji (na nogi stołu sprzedawca zapewnia przedłużoną gwarancja 60 miesięcy). W tym terminie kupujący może złożyć reklamację i według własnego uznania zażądać:

W przypadku wady stanowiącej istotne naruszenie umowy:

usunięcie wady poprzez dostarczenie nowej rzeczy bez wady lub dostarczenie brakującej rzeczy; lub bezpłatne usunięcie wady poprzez naprawę; lub rozsądną zniżkę od ceny zakupu; lub odstąpienie od umowy.

W przypadku wady polegającej na niewielkim naruszeniu umowy usunięcie wady towaru lub

rozsądna zniżka od ceny zakupu.

Na potrzeby OWU takie naruszenie umowy uważa się za istotne, o czym strona naruszająca umowę już wiedziała lub musiała wiedzieć w momencie zawierania umowy, że druga strona nie zawrze umowy, jeżeli przewidział takie naruszenie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie ma znaczenia prawnego, czy wada jest dająca się naprawić, czy nie.

Jeżeli po naprawie towaru wielokrotnie wystąpiła wada dająca się naprawić (trzecia reklamacja z tytułu tej samej wady lub czwarta reklamacja z tytułu innych wad) lub towar ma dużą liczbę wad (co najmniej trzy wady jednocześnie), kupujący jest uprawniony do żądania rabatu od ceny zakupu, wymiany towaru lub odstąpienia od umowy.

Gwarancja (roszczenie z tytułu wadliwego wykonania) nie obejmuje wad spowodowanych normalnym zużyciem lub nieprzestrzeganiem instrukcji użytkowania. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Sprzedawca odrzuci reklamację i poinformuje kupującego na piśmie o przyczynie odrzucenia.

W przypadku niektórych rodzajów towarów sprzedawca oferuje kupującemu rozszerzoną gwarancję umowną. Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie kupującego w sposób możliwy do zweryfikowania zawsze przed zawarciem umowy, najczęściej poprzez widoczną prezentację tego faktu na stronie internetowej sprzedawcy.

Procedura reklamacyjna: Przebieg reklamacji regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny, ustawa nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumentów, nadzorze nad przestrzeganiem przepisów prawa. Przebieg postępowania reklamacyjnego reguluje ustawa nr 64/1986 Dz.U. RCz. o Czeskiej Inspekcji Handlowej z późniejszymi zmianami.

Kupujący jest zobowiązany do złożenia pisemnej reklamacji sprzedawcy bez zbędnej zwłoki od wykrycia wady. W dokumencie, w którym kupujący składa reklamację (formularz dostępny TUTAJ), kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych identyfikacyjnych i kontaktowych, opisu wady i jej przejawów oraz zapytania o sposób rozpatrzenia reklamacji (wskazanie obowiązujące prawo od wady).

Kupujący zobowiązany jest do określenia rodzaju prawa związanego z ujawnioną wadą, z którego chce skorzystać wraz z reklamacją lub najpóźniej bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Jeśli kupujący nie skorzysta z praw związanych z istotnym naruszeniem umowy w terminie, przysługują mu te same prawa, co w przypadku drobnego naruszenia umowy. Zmiana sposobu skorzystania z prawa związanego z wadą towaru bez zgody sprzedawcy jest możliwa tylko wtedy, gdy kupujący zażądał naprawy wady towaru, która okaże się nienaprawialna.

Kupujący jest zobowiązany udowodnić sprzedającemu, że towar został zakupiony od sprzedawcy dokumentem (podatkowym) przy zakupie towaru lub kartą gwarancyjną. Termin załatwienia reklamacji biegnie od momentu przekazania lub dostarczenia towaru sprzedawcy lub do miejsca wyznaczonego przez sprzedawcę do naprawy towaru. Kupujący ponosi ryzyko uszkodzenia towaru i odpowiada za towar do momentu wydania go lub dostarczenia sprzedawcy w celu załatwienia reklamacji.

 

Obowiązki w posługiwaniu się sprzętem elektrycznym

Sprzedawca zapewnia odbiór sprzętu elektrycznego pochodzącego z gospodarstw domowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w ilości odpowiadającej dostarczonemu towarowi i tylko w przypadku sprzętu elektrycznego o podobnym typie i przeznaczeniu.

 

Warunki ogólne i postanowienia końcowe

Niniejsze OWU dotyczą procesu zawarcia umowy oraz stosunków wynikających z zawartej umowy pomiędzy sprzedawcą jako przedsiębiorcą a kupującym jako konsumentem w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy kupujący dokonuje zakupu towarów w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, postanowienia niniejszych OWU nie mają zastosowania, a sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany indywidualnych warunków zawarcia umowy z kupującym niebędącym konsumentem. O ile nie uzgodniono inaczej, jeżeli kupujący nie jest konsumentem, wysłane zamówienie jest propozycją zawarcia umowy, a umowa kupna zostaje zawarta w momencie dostarczenia oferty przez sprzedającego kupującemu.

Kupujący wyraża zgodę na zawarcie umowy, której treścią są niniejsze OWS, za pomocą środków porozumiewania się na odległość tj. Środków umożliwiających zawarcie umowy bez aktualnej fizycznej obecności stron. Koszty negocjacji zawarcia umowy i faktycznego zawarcia umowy przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość ponosi sam kupujący.

Sprzedawca i kupujący zobowiązują się do rozstrzygania sporów na zasadzie preferencji polubownej w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku sporu prawnego orzekają sądy powszechne w Republice Czeskiej.

Zamawiając towar, kupujący potwierdza, że ​​przed faktycznym zamówieniem zapoznał się z informacjami o towarze, identyfikacją sprzedawcy, a także warunkami zawartymi w niniejszym dokumencie OWU, który zawiera dane obowiązkowe kupującego przed zawarciem umowy zgodnie z obowiązującym prawem.

Niniejsze OWH podlegają prawu Republiki Czeskiej, niezależnie od miejsca dostawy towarów oznaczonego przez kupującego. Umowa zawarta na podstawie OWU zawierana jest wyłącznie w języku czeskim.

Zawarta umowa zostanie zdeponowana u sprzedawcy zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku żądania kupującego złożonego po odebraniu towaru, sprzedający dostarczy kupującemu kopię zawartej umowy za opłatą zryczałtowaną w wysokości 35 PLN na pokrycie związanych z tym kosztów administracyjnych; w przypadku, gdy przekazanie kupującemu kopii umowy byłoby sprzeczne z uzasadnionymi interesami sprzedawcy, sprzedawca ma prawo odmówić dostarczenia kopii umowy.

Zgodnie z ustawą nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów kupujący ma prawo zwrócić się do tzw. Przedmiotu pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w przypadku sporu konsumenckiego między kupującym a sprzedawca. Podmiotem tym jest Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa 00020869. Adres internetowy Czeskiej Inspekcji Handlowej to: http://www.coi.cz.

Firma (sklep internetowy) Liftor s.r.o. jest częścią zbiorowego systemu ECOBAT, który zajmuje się zbiórką, sortowaniem i przetwarzaniem wszystkich akumulatorów elektrycznych, ogniw galwanicznych i baterii, niezależnie od marki lub typu elektrochemicznego na terenie całej Republiki Czeskiej. Skorzystaj z sieci zbiórki i umieść rozładowane baterie w specjalnie przygotowanych pojemnikach na odpady. Aby znaleźć najbliższy punkt zbiórki w Twojej okolicy, kliknij tutaj http://mapa.ecobat.cz/. Więcej informacji można znaleźć na www.ecobat.cz.

Po zmianie § 37k ust. 6 ustawy nr 185/2001 Dz.U. o odpadach, z późniejszymi zmianami, zbiorowy system REMA oferuje wszystkim klientom sklepu internetowego Liftor s.r.o. możliwość pozbycia się niedziałających urządzeń, w tym baterii, poprzez projekt Be Lazy, we wszystkich miejscowościach, gminach, dzielnicach miast lub dzielnicach miast.

 

Ochrona danych osobowych

Zawierając umowę ze sprzedającym, kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Kupujący może poinformować sprzedającego o chęci zaprzestania wysyłania informacji handlowych na adres elektroniczny uzyskany w związku z wykonywaniem umowy, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

 

WPROWADZENIE

Niniejsza Polityka została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (wsparcie). Celem niniejszej Polityki jest przekazanie podstawowych informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Na potrzeby niniejszej Polityki:

Jesteśmy administratorem, tj. Liftor s.r.o. z siedzibą pod adresem Pod Vinicemi 931/2, 30100 Pilzno, IČO: 08632197, wpisaną do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Pilźnie pod numerem C 29637

podmiot przetwarzający to osoba, która przetwarza dla nas dane osobowe

uczestnik to osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzamy (czyli potencjalnie Ty)

dane osobowe (dalej również dane lub OU) wszelkie informacje o uczestniku, na podstawie których można je jednoznacznie zidentyfikować

 

JAKIE DANE PRZETWARZAMY I DLACZEGO?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących przypadkach:

Zamówienie w sklepie

W celu wypełnienia obowiązków prawnych przy większych zamówieniach składanych w sklepie kamieniarskim będziemy chcieli zidentyfikować klienta na podstawie wystawienia dokumentu podatkowego - imię, nazwisko, nazwa firmy, adres rozliczeniowy, REGON/IČ, NIP.

 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE?

Dane przechowujemy aż do przedawnienia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przechowywania lub nie postanowiliśmy inaczej w określonych przypadkach.

 

KOMU PRZEKAZUJEMY DANE?

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Przekazujemy Twoje dane innym podmiotom przetwarzającym tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo (prowadzenie ksiąg rachunkowych, administracja państwowa) lub gdy jest to niezbędne do wypełnienia zobowiązania umownego. Przekazujemy jednak dane tylko tym podmiotom przetwarzającym, z którymi łączy nas stosunek umowny i które są zweryfikowane, tj. stawiają odpowiednie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i jakości przetwarzania.

 

CZY DANE SĄ BEZPIECZNE?

Dane osobowe są zabezpieczone, aby nie mogły zostać ujawnione i niewłaściwie wykorzystane, zarówno w formie fizycznej (system bezpieczeństwa, alarm, zamknięte pokoje,…), jak i w formie elektronicznej (polityka silnych haseł, minimalizacja praw dostępu, w razie potrzeby szyfrowanie, monitorowanie zasobów,…).

Bezpieczeństwo danych jest regularnie sprawdzane i aktualizowane zgodnie z aktualnymi technologiami.

 

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA?

Z praw wymienionych poniżej możesz skorzystać poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza i dostarczenie go osobiście na powyższy adres placówki, chyba że poniżej określono inaczej.

Mamy 30 dni od otrzymania Twojej aplikacji w jeden z powyższych sposobów na rozpatrzenie Twojej prośby.

W przypadku wielokrotnego i nieuzasadnionego żądania fizycznej kopii przetwarzanych danych osobowych jesteśmy uprawnieni do naliczenia rozsądnej opłaty za związane z tym koszty administracyjne.

W PRAWO DO INFORMACJI

Prawo to realizujemy tym dokumentem, tj. informujemy o warunkach przetwarzania Twoich danych osobowych.

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest jednak możliwe w zakresie i celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie wpływa również na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych przez administratora na innej podstawie prawnej niż zgoda (tj. w szczególności gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia umowy, obowiązku prawnego lub z innych powodów określonych w obowiązujących przepisach prawa).

Odwołanie zgody może nastąpić poprzez wypełnienie i dostarczenie odpowiedniego formularza administratorowi osobiście pod adresem placówki podanym powyżej lub w taki sam sposób, w jaki wyrażono zgodę. W przypadku wysyłania e-maili informacyjnych zgoda może zostać odwołana poprzez rezygnację z tego wysyłania.

PRAWO DOSTĘPU

Masz prawo zażądać od nas informacji o tym, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, masz prawo zażądać dostępu do informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, ewentualnym przeniesieniu danych podmiotom przetwarzającym i okres przechowywania. Przysługuje Ci również prawo do informacji o źródle danych osobowych, o tym, czy następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji lub przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Masz również prawo do przekazania kopii przetwarzanych danych osobowych. Jednak prawo do uzyskania tej kopii nie może negatywnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

Możesz skorzystać z prawa dostępu dostarczonego pisemnie na powyższy adres siedziby. Jeżeli jednak posiadasz konto użytkownika w sklepie internetowym, to znajdziesz tam wszystkie przetwarzane dane osobowe.

PRAWO DO WPROWADZENIA ZMIAN

Na przykład jeśli nastąpiła zmiana miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub inna zmiana z Twojej strony.

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH

W określonych przypadkach mają Państwo prawo do zażądania usunięcia danych osobowych. Do takich przypadków należy na przykład sytuacja, w której przetwarzane dane nie są już dłużej potrzebne do wyżej wymienionych celów.

Dane osobowe usuwamy automatycznie po upłynięciu czasu, w którym są one niezbędne, jednak w każdej chwili mogą Państwo złożyć wniosek o ich usunięcie. Wniosek jest później indywidualnie rozpatrywany (pomimo prawa osoby, której dane dotyczą do usunięcia danych, administrator może mieć prawnie uzasadniony interes w zachowaniu danych osobowych) a o decyzji zostaną Państwo poinformowani.

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzamy jedynie w niezbędnym zakresie. Jeśli jednak będą mieć Państwo poczucie, że np. wykraczamy poza ustalony zakres przetwarzania danych, mogą Państwo złożyć wniosek o przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w najistotniejszych, określonych przez prawo celach albo o ich blokowanie. Wniosek jest później indywidualnie rozpatrywany, a o decyzji zostaną Państwo poinformowani.

PRAWO DO SPRZECIWU

W każdej chwili mogą Państwo złożyć skargę lub zażalenie związane z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorującego, czyli Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uoou.cz).

PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku automatycznego przetwarzania danych osobowych, którego podstawą prawną jest zgoda lub umowa, mają Państwo prawo do przenoszenia danych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Dane te możemy przekazać bezpośrednio Państwu lub nowemu, wybranemu przez Państwa administratorowi, jeśli jest taka możliwość techniczna. Do przeniesienia dojdzie w zabezpieczonej, minimalizującej zagrożenia bezpieczeństwa formie.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Jeśli będą Państwo chcieli się z nami skontaktować w okresie przetwarzania danych, prosimy o kontakt pod numerem telefonu  0048 221 531 953, mailowo na adres  info@liftor.pl lub osobiście w punkcie odbioru pod adresem Na Roudné 1162/76, 30100 Plzeň.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zapewniamy, że nasi pracownicy i współpracownicy są zobowiązani do  zachowania w tajemnicy informacji związanych z danymi osobowymi i środkami bezpieczeństwa, których ujawnienie zagrażałoby bezpieczeństwu Państwa danych osobowych. Zachowanie poufności obowiązuje również po zakończeniu wzajemnych zobowiązań. Bez Państwa zgody dane osobowe nie  zostaną przekazane żadnemu innemu podmiotowi.

Wszystkie stosunki prawne wynikające z przetwarzania danych osobowych są regulowane przepisami prawa Republiki Czeskiej, bez względu na to, skąd  dostęp do nich został zrealizowany. W przypadku ewentualnych sporów powstałych w związku z ochroną prywatności pomiędzy osobą, której dane dotyczą  i administratorem, organem rozstrzygającym są czeskie sądy.


Brzmienie niniejszych Zasad może zostać zmienione lub uzupełnione. Każda taka zmiana zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej www.liftor.pl

 

Wprowadzenie zmian w OWH jest możliwe tylko w sposób określony przepisami prawa.

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) wchodzą w życie dnia 23 lipca 2020 r. 


Zaktualizowano 23.07.2020.